• ZUOK wiz1
  • ZUOK wiz2
  • ZUOK pzt

ZUOK

Inwestycja jest elementem szerszej strategii przyczyniającej się do ograniczenia negatywnego wpływu odpadów na środowisko. Celem jest zagospodarowanie odpadów, ograniczenie ich składowania oraz pozyskania z ich przetworzenia energii, ciepła i surowców. Jest to pierwszy tego typu obiekt w Polsce.
Realizowany kompleks będzie służył 400 tysiącom osób z Białegostoku oraz okolicznych gmin. Ze 120 tysięcy ton odpadów rocznie udział odpadów komunalnych trafiających na składowisko spadnie z 94% do 12%. Ze śmieci wytwarzana będzie energia elektryczna w ilości ok. 38 tys. MWh rocznie oraz cieplna do 360 tys. GJ w sezonie grzewczym. Wszystkie budynki składające się na kompleks zakładu, zaprojektowano jako proste bryły o różnej skali, tworzące zespół spójnej zabudowy, dzięki czemu zabudowa charakteryzuje się jednolitą formą przestrzenną. Zespół produkcyjny został usytuowany w centralnej części zakładu. Bryła zasadnicza, mieszcząca w sobie wszystkie funkcje związane bezpośrednio z procesem spalania, została ukształtowana, jako masyw składający się z brył różnej skali. Dominuje w nim hala wyładowcza, obudowa bunkra oraz hala termicznego przekształcania odpadów. Budynek administracyjno-socjalny został zaprojektowany jako niezależna bryła. Przeznaczenie obiektu jaki i jego program funkcjonalny zdefiniowały bryłę jako podłużny, dwu kondygnacyjny pawilon, którego elewacja jednoznacznie oddaje administracyjny charakter obiektu.

Inwestor: Miasto Białystok
Zamawiający: Budimex S.A.
Wykonawca: Budimex S.A.
Powierzchnia terenu: 113334,69m2
Powierzchnia użytkowa:
– administracyjna: 834,46m2
– przemysłowa: 11493,15m2
Realizacja: 2015r.