Szanowni Państwo

 

W związku z wymogami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), FOROOM Sp. z o.o. – w związku z prowadzeniem relacji biznesowych z podmiotami przez Państwa reprezentowanymi – przesyła poniżej klauzulę informacyjną w zakresie danych osobowych.

 

Klauzula informacyjna RODO

FOROOM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Jana Pawła Woronicza 31/44 oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych (przedsiębiorców), osób fizycznych reprezentujących podmiot biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu, osoby wskazane w ofercie oraz osoby odpowiedzialne za wykonanie Umowy lub wykonywanie czynności w ramach prowadzonego postępowania i udzielenia Zamówienia.

1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w FOROOM Sp. z o.o.: biuro@foroom.com.pl, ul. Jana Pawła Woronicza 31/44, 00-640 Warszawa.
2. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1 RODO, będą przetwarzane przez FOROOM Sp. z o.o. na podstawie

– 6 ust. 1 lit. a), w zakresie zgodnym z treścią zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych – w kategorii dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu/faksu, służbowy adres email, a także dane identyfikujące tj. nazwę kontrahenta, siedzibę i adres wykonawcy, REGON, NIP, PESEL, adres zamieszkania, adres strony internetowe;
– 6 ust. 1 lit. b) RODO, jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; – w kategorii dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu/faksu, służbowy adres email, a także dane identyfikujące kontrahenta biorącego udział w prowadzonych negocjacjach umowy i jej realizacji, tj. nazwę wykonawcy, siedzibę i adres wykonawcy, REGON, NIP, PESEL, adres zamieszkania, adres strony internetowej – jeżeli dane te zostały przez kontrahenta przekazane FOROOM Sp. z o.o. w związku z prowadzonym negocjacjami lub realizacją umowy;
– 6 ust. 1 lit. c), w związku z obowiązkiem ewidencyjnym osób fizycznych znajdujących się w strefach ochronnych w siedzibie FOROOM Sp. z o.o., wynikającym z Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. O Ochronie Informacji Niejawnych – w kategorii dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu/faksu, służbowy adres email, a także dane identyfikujące kontrahenta, tj. nazwę wykonawcy, siedzibę i adres wykonawcy, REGON, NIP, PESEL, adres zamieszkania, adres strony internetowe ora numer rejestracyjny pojazdu.

3. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1 RODO, mogą być przetwarzane również przez podmioty świadczące dla FOROOM Sp. z o.o. usługi:

– pocztowe lub kurierskie.
– usługi rachunkowe i księgowe

4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1 RODO, nie będą przekazywane podmiotom trzecim, o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji Umowy
5. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 1 RODO nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
6. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1 RODO, będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa została wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
7. Osobom, o których mowa w ust. 1 RODO, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jeżeli ono przysługuje na podstawie art. 20 RODO.
8. Osobom, o których mowa w ust. 1 RODO,  w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ze względu na miejsce pobytu lub naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.